O czasopiśmie

EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne wydawane jest od 2005 roku przez Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „EPISTEME”, które zostało powołane w 2002 roku, z inicjatywy środowisk różnych akademickich uczelni Krakowa. Jednym z podstawowych celów – zarówno stowarzyszenia jak i czasopisma - jest integracja osób związanych z kulturą i nauką oraz kultywowanie tradycji i osiągnięć naukowych, artystycznych i wychowawczych, a tym samym przyczynienie się do rozwoju szeroko pojętej kultury narodowej i lokalnej. W założeniu Redakcji oraz Rady Naukowej czasopismo ma być swoistym forum wymiany poglądów na temat różnych przejawów oraz aspektów kultury i nauki w ich szerokim, interdyscyplinarnym ujęciu (zagadnienia humanistyczne, ekonomiczne, organizacyjne, polityczne, prawne a także powiązane z nimi badania z dziedziny nauk technicznych, przyrodniczych i ścisłych).

W EPISTEME Czasopiśmie Naukowo-Kulturalnym publikowane są zarówno prace będące wynikiem badań empirycznych, jak też oryginalne prace teoretyczne, komparatystyczne, monograficzne i polemiczne oraz recenzje książek, artykułów i podręczników. Czasopismo posiada tematykę multidyscyplinarną, w poszczególnych numerach publikowane są prace z wąsko specjalizowanych dziedzin naukowych oraz prace interdyscyplinarne. Publikacje w poszczególnych numerach czasopisma są zestawiane tematycznie, jako grupa prac z jednej dziedziny nauki lub prace z różnych dziedzin nauki lecz mające wspólny kontekst. Redakcja czasopisma będącego publikacją multidyscyplinarną, składała wnioski o ocenę do dwóch niezależnych komisji afiliowanych przy MNiSW (nauk humanistycznych oraz nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych). Czasopismo zostało dwukrotnie poddane ocenie i uzyskała średnią liczbę punktów 5.

Redakcja czyni starania o uzyskanie dla każdego opublikowanego artykułu w EPISTEME Czasopiśmie Naukowo-Kulturalnym indywidualnego cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego, określanego numerem DOI (ang. digital object identifier). International DOI Foundation (IDF), czyli instytucja przyznająca numery DOI określa je jako: cyfrowy identyfikator dla dowolnego przedmiotu własności intelektualnej, którego zadaniem jest stałe identyfikowanie dowolnych obiektów własności intelektualnej w sieciach cyfrowych w powiązaniu z aktualnymi danymi na jego temat. Redakcja wystąpiła z wnioskiem o indeksowanie prac publikowanych w czasopiśmie w międzynarodowych bazach danych m.in. w European Reference Index for the Humanities (ERIH).

EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne wydawane było w latach 2005-2011 w cyklu półrocznym. Jednak ze względu na duże zainteresowanie Czytelników i Autorów oraz wzrastająca liczbą publikowanych prac, co wymuszała na Redakcji dzielenie poszczególnych numerów na tomy, od roku 2012 wdrożono kwartalny cykl wydawniczy. 

Pierwotną wersją EPISTEME Czasopisma Naukowo-Kulturalnego jest wersja papierowa, jednak wszystkie opublikowane numery są dostępne na stronie internetowej czasopisma w wersji elektronicznej on-line. Niektóre publikacje w wersji elektronicznej dostępne są po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu na stronie internetowej czasopisma. Dostęp do wersji elektronicznych jest przydzielany na wniosek skierowany do Redakcji czasopisma. Powszechnie dostępne są streszczania każdej publikacji.

Redakcja

EPISTEME Czasopismo Naukowo - Kulturalne

ISSN 1895-4421

Dr Zdzisław Szczepanik - Redaktor Naczelny
Katarzyna Daraż-Duda - Sekretarz Redakcji
Grzegorz Chajko
Krzysztof Duda

Siedziba Redakcji
ul. Okólna 28/87
30-669 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
tel. 0508 359982

Nr rachunku:
59 1680 1062 0000 3000 0755 9550

 

Wydawca:

Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME

Punktacja

EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne jest indeksowane na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej do parametrycznej oceny działalności naukowej. W opinii dwóch zespołów oceniających czasopisma (reprezentujących: nauki humanistyczne oraz nauki medyczne, przyrodnicze i techniczne) za publikowane w niej prace, autorom i reprezentowanym przez nich instytucjom, przysługuje 5,0 punktów.

Pobierz listę ze strony MNISW

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje tytuły z najwyższą liczbą punktów jaką otrzymało czasopismo w latach 2007-2010 umieszczone w załącznikach do komunikatów MNiSW:
1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
4. Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.
5. Nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r.
6. Nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.
7. Nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.
8. Nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Dariusz Rott - Uniwersytet Śląski w Katowicach;  Członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komisji RGSW, Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych, Członek stałej Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Sady - Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Prof. dr hab. Michał Śliwa - Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Prezes  Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN; Przewodniczący  Sekcji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Umiejętności
 • Prof. dr hab.  Bogdan  Zemanek - Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek  Polskiej Akademii Nauk, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, Komitet Botaniki PAN, Członek Polskiej Akademii Umiejętności
 • Ks. Prof. dr hab. Władysław Zuziak - Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; Kierownik Katedry Etyki, Kurator Katedry Filozofii Człowieka
 • Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak - Kierownik Katedry Polityki Turystycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Turystyki
 • Prof. Ignatianum i UJ, dr hab. Józef Bremer SJ - Uniwersytet Jagielloński; Dziekan Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie; Kierownik Zakładu Kognitywistyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab.  Paweł  Taranczewski - Akademia Ignatianum w Krakowie; Dyrektor Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności
 • Prof. dr Olga E. Kosheleva - Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja
 • Prof. dr Marko Jacov - Uniwersytet w Lecce oraz Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Włochy - Członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności
 • Prof. dr Aleksandr Lokshin - Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Badań Wschodnich, Moskwa, Rosja
 • Prof. dr Hans Jørgen Jensen - Northwestern University, Henry and Leigh Bienen School of Music, Chicago, USA
 • Prof. dr Oleksandr Chyrkov - Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Żytomierz, Ukraina - Dyrektor Katedry Romańsko-Germańskich Literatur; Академик Академии Наук Высшего Образования Украины
 • Prof. dr Iryna Diachuk - Żytomierz, Ukraina - Кандидат Философских Наук, Кандидат Економических Наук; Директор Житомирского Музея Космонавтики
 • Prof. dr Luiza Arutinov - Tbilisi Iv.Javakhishvili State University, National Examination Centre, Gruzja
 • Prof. dr hab. Michaił Pawłowicz Odesskij - Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny  - Kierownik działu krytyki literackiej Wydziału Dziennikarstwa Instytutu Mediów Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, Moskwa, Rosja
 • Prof. dr hab., dr. phil. Andrzej Wiercinski - President of the International Institute for Hermeneutics; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy
 • Prof. dr eng. Elena Horska - Vice-Rector for International and Public Relations, Slovak University of Agriculture in Nitra

Redaktorzy tematyczni

Nauki humanistyczne:

 • Prof. dr hab. Michał Śliwa - nauki o polityce; historia doktryn politycznych i prawnych
 • Prof. dr hab. Hanna  Kowalska-Stus - nauki filologiczne; kulturoznawstwo, historia kultury
 • Prof. dr hab. Edward  Dobrzański - nauki o sztukach pięknych; sztuka aktorska
 • Prof. dr hab. Bogumiła  Lutak-Modrinić - nauki o sztukach pięknych, muzyka
 • Prof. dr hab. Paweł  Maria  Taranczewski - nauki o sztukach pięknych, nauki historyczne; malarstwo, rysunek
 • Prof. Ignatianum i UJ, dr hab. Józef Bremer SJ - nauki filozoficzne; logika, filozofia umysłu
 • Prof. UP, dr hab. Bogusław Skowronek - nauki filologiczne; lingwistyka kulturowa
 • Ks. Prof. dr hab. Władysław Zuziak - nauki filozoficzne, etyka, filozofia człowieka


Nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne:

 • Prof. nadzw. dr hab.  Wiesław  Alejziak - nauki kultury fizycznej; polityka turystyczna, teoria turystyki
 • Prof. AGH, dr hab. inż. Mirosław Głowacki - informatyka, inżynieria materiałowa
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Sady - rolnictwo; ogrodnictwo
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Prof. dr hab.  Bogdan  Zemanek - biologia; ekologia, fitogeografia, taksonomia roślin

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2015 Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.